Delphi 实现事件侦听与触发

我最近在Cnblogs上看到有一些朋友在讨论关于事件侦听,他的想法是,给Delphi即有的事件,例如click, mouse加上多播机制,在我认为,这种做法是不可取的,delphi在设计之初,就是把所谓的事件当做是一个回调函数来处理,这就使得每个事件只能有一个响应者,在这之上给组件加上事件多播机制只会让代码更加难懂,更加难用,增加代码量。而且用这种方法增加的事件多播机制只能用于界面上, 不能很好的用于处理数理, 实现数据与界面的分离, 降低耦合度, 在此, 我把我的事件多播实现机制与原理分享给大家. 至于好与坏, 请在实践中进行检验.

 

武稀松的实现方法相似, 本方法在实现上用到了以下几个知识点:

 1. RTTI的 TMethod 结构体, 该结构体可用于比较两个事件处理方法是否相同, 用于移除事件侦听.
 2. 用于了指针, 用于传递事件数据, 需要了解如何获取内存, 释放内存
 3. 泛型. 用于保存事件数据.

下面来具体分析 代码.

unit EventListener;

interface
uses System.Generics.Collections;

type
 TNwEventProc = procedure(const EventType:string;EventData:Pointer) of object;
 INiEventListener = interface
  procedure PerformEvent(EventType: String; EventData: Pointer);
  procedure removeEventListener(EventType: String; EventProc: TNwEventProc);
  procedure addEventListener(EventType: String; EventPro: TNwEventProc);
 end;

 TEventData = record
  EventType:String;
  EventProc:TNwEventProc;
 end;
 TNTEventList = TList<TEventData>;
 TNwEventListener = class(TInterfacedObject, INiEventListener)
 protected
  FEventList:TNTEventList;
 public
  procedure PerformEvent(EventType: String; EventData: Pointer);
  procedure removeEventListener(EventType: String; EventProc: TNwEventProc);
  procedure addEventListener(EventType: String; EventPro: TNwEventProc);

  destructor Destroy; override;
  constructor Create();
 end;

TNwEventProc 是事件处方法, 有两个参数, 一个是事件类型EventType, 一个是事件数据 EventData.  事件类型是字符串, 用于自己定义事件. 事件数据是一个指针, 指向事件的数据所在内存. 这个内存需要你自己手动去管理.

INiEventListener  是事件处理器的接口, 它包括三个就去, 分别是执行事件PerformEvent, 添加事件 AddEventListener 和删除事件RemoveEventListener. 当我们需要在某一事件发生的时候处理某数据时, 就可以调用添加事件AddEventListener来增加某个事件的侦听, 当这个事件发生时, 相应的事件就会被处理. 如果你不想再这个事件发生时处理数据, 就需要调用删除事件RemoveEventListener来移除事件的侦听. 在使用时, 你可以使用一个全局的事件处理器来管理事件; 如果你只想对某一类增加事件处理功能, 这时, 你的类就需要继承自TNwEventListener, 该类已经为你实现了INiEventListener接口, 在需要让某一个事件触发时,你只需要调用PerformEvent就可以. 这个时候的事件数据就需要事先进行约定.

下面附上全部的事件处理器代码.

unit EventListener;

interface
uses System.Generics.Collections;

type
 TNwEventProc = procedure(const EventType:string;EventData:Pointer) of object;
 INiEventListener = interface
  procedure PerformEvent(EventType: String; EventData: Pointer);
  procedure removeEventListener(EventType: String; EventProc: TNwEventProc);
  procedure addEventListener(EventType: String; EventPro: TNwEventProc);
 end;

 TEventData = record
  EventType:String;
  EventProc:TNwEventProc;
 end;
 TNTEventList = TList<TEventData>;
 TNwEventListener = class(TInterfacedObject, INiEventListener)
 protected
  FEventList:TNTEventList;
 public
  procedure PerformEvent(EventType: String; EventData: Pointer);
  procedure removeEventListener(EventType: String; EventProc: TNwEventProc);
  procedure addEventListener(EventType: String; EventPro: TNwEventProc);

  destructor Destroy; override;
  constructor Create();
 end;

var
 IEventListener:INiEventListener;

implementation
uses System.SysUtils, Rtti;
{ TNwEventListener }

procedure TNwEventListener.addEventListener(EventType: String;
 EventPro: TNwEventProc);
var
 EventData:TEventData;
begin
 EventData.EventType := EventType;
 EventData.EventProc := EventPro;
 FEventList.Add(EventData);
end;

constructor TNwEventListener.Create;
begin
 inherited;
 FEventList := TNTEventList.Create();
end;

destructor TNwEventListener.Destroy;
begin
 FEventList.Clear;
 FreeAndNil(FEventList);
 inherited;
end;

procedure TNwEventListener.PerformEvent(EventType: String; EventData: Pointer);
var
 I:Integer;
begin
 for I := FEventList.Count - 1 downto 0 do
 begin
  if FEventList.Items[I].EventType = EventType then
   FEventList.Items[I].EventProc(EventType, EventData);
 end;
end;

procedure TNwEventListener.removeEventListener(EventType: String;
 EventProc: TNwEventProc);
var
 I: Integer;
 EventData:TEventData;
 ItemProc:TNwEventProc;

 function SameMethod(S, T:TNwEventProc):Boolean;
 var
  MethodS, MethodT:TMethod;
 begin
  MethodS := TMethod(S);
  MethodT := TMethod(T);
  Result := ( MethodS.Code = MethodT.Code ) and ( MethodS.Data = MethodT.Data );
 end;

begin
 for I := FEventList.Count - 1 downto 0 do
 begin
  EventData := FEventList.Items[I];
  ItemProc := EventData.EventProc;
  if (EventData.EventType = EventType) and SameMethod(ItemProc, EventProc) then
  begin
   FEventList.Delete(I);
  end;
 end;

end;

end.

你可能会关心如何使用的问题, 下面,附上使用代码

//使用全局对象的方法

type
 TUseEventListener = class
 protected
  procedure OnEvent( EventType:String; EventData:Pointer );
 public
  procedure InitEvents;
 end;

var
 UseEvent:TUseEventListener;
begin
  { TUseEventListener }
 procedure TUseEventListener.InitEvents;
 begin
  IEventListener.addEventListener( 'OnMessage', OnEvent );
 end;
 
 procedure TUseEventListener.OnEvent( EventType:String; EventData: Pointer );
 begin
  ShowMessage( String( PChar( EventData ) ) );
 end;

 IEventListener := TNwEventListener.Create;
 UseEvent := TUseEventListener.create;
 UseEvent.InitListener;
 
 IEventListener.PerformEvent( 'OnMessage', PChar( 'The Message should be shown.' ));
end.

 

使用类对象的方法:

const
 evtDataChanged = 'evtDataChanged';

Type
 PData = ^TData;
 TData = record
  Name: String;
  City: String;
  CellPhone: String;
  Age: Integer;
 end;

 //数据处理类, 用于提供数据
 TNwDataClass = class( TNwEventListener )
 public
  procedure AddData( Name, City, CellPhone:String; Age: Integer );
 end;

 //界面显示类
 TNwInterface = class( TForm )
  procedure FormCreate( Sender: TObject );
 protected
  procedure OnEvent( EventType:String; EventData:Pointer );
 public
  procedure AddDataToList( Data: TData );
 end;

 // TNwDataClass 应该有一个全局的实例, 用于提供数据. 在下面的代码中, 就以
 // instanceDataClass 为这个实例
implementation
 
 { TNwDataClass }
 procedure TNwDataClass.AddData( Name, City, CellPhone:String; Age: Integer );
 var
  Data: PData;
 begin
  //数据处理代码.

  GetMem( Data, SizeOf( TData ) );
  try
   Data^.Name := Name;
   Data^.City := City;
   Data^.CellPhone := CellPhone;
   Data^.Age := Age;
   Self.PerformEvent( evtDataChanged, Data );
  finally
   FreeMem( Data );
  end;
 end;

 { TNwInterface }
 procedure TNwInterface.FormCreate( Sender: TObject );
 begin
  instanceDataClass.addEventListener( evevtDataChanged, OnEvent );
 end;
 
 procedure TNwInterface.OnEvent( EventType:String; EventData: Pointer );
 begin
  AddDataToList( PData( EventData )^ );
 end;

 procedure TNwInterface.AddDataToList( Data: TData );
 begin
  //用于处理显示数据的代码.
 end;

 

总体来看, 这种做法方便简单实用. 欢迎在使用过程中有什么问题与我交流!